• آپارات
  • اینستاگرام
انحصار و وراثت

جهت بررسی و اطلاع  از جزئیات  اموال افراد پس از فوت، ابتدا بايد ورثه را شناسایی نمود. رسيدگی به اين امر از طرف مراجع قانونی و با توجه به موضوعات مقرر در قانون را انحصار وراثت و رای صادر شده را تصديق يا گواهی انحصار وراثت می نامند. گروه مشاور ما در حوزه انجام امور مربوط به انحصار و وراثت اقدام به ارائه مشاوره تلفنی و مشاوره حقوقی می نماید.